Länk till Teamsmöte

Postgiro: 974 81-6

Dagordning för årsmötet den 16 maj 2021 kl 19.00
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Mötets behöriga utlysande
§ 3. Val av ordförande för mötet
§ 4. Val av sekreterare för mötet
§ 5. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare för mötet
§ 6. Styrelsens berättelse över verksamheten och räkenskaper
§ 7. Anmälan av eventuell kommitté/sektionsstyrelsers berättelse
§ 8. Revisorernas berättelse
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 10. Val av klubbordförande (för en tid av ett år)
§ 11. Val av styrelseledamöter (för en tid av ett och två år)
§ 12. Val av styrelsesuppleanter (för en tid av ett år)
§ 13. Val av revisorer (för en tid av ett år)
§ 14. Val av revisorssuppleant (för en tid av ett år)
§ 15. Val av ledamöter i valberedning (för en tid av ett år)
§ 16. Fastställande av medlemsavgifter för 2021
§ 17. Behandling av motioner och frågor som hänskjutits till årsmötet
§ 18. Behandling av förslag till verksamhetsplan för tiden intill nästa årsmöte
§ 19. Övriga frågor
§ 20. Avslutning